Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Særlige indsatser

Særlige indsatser

Tybjerg Privatskole er som udgangspunkt en skole med et tilbud indenfor normalområdet. I begrænset omfang – og i et tæt samarbejde med forældrene – vil vi forsøge at understøtte de børn, der har særlige behov.

Ved optagelse af nye elever gør vi os umage med at afstemme gensidige forventninger omkring barnet. Vi er optaget af at opbygge fundamentet for succes i livet for alle de elever, der allerede går på skolen og de, der kommer til at gå på skolen i fremtiden.

Som lille skole med et begrænset økonomisk råderum, er vi nødt til at optimere på de ressourcer og kompetencer, vi råder over. Vi forsøger således at bringe vores varierende undervisningsformer i spil og arbejder målrettet med forebyggende indsatser for at sikre en god social trivsel. Vi kan også i meget begrænset omfang sætte vikarer og pædagoger ind som ekstrastøtte.

Fra sommeren 2017 er det vores ambition at have efteruddannet 2 medarbejdere som læsevejledere, der skal sikre muligheder for et ekstra læseløft.

Regnbuen

Regnbuen er skolens pædagogiske læringscenter, som understøtter rammerne for den gode skoleundervisning på Tybjerg Privatskole.

Her er fokus på at understøtte et godt pædagogiske læringsmiljø hvor der arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Regnbuens formål er:

  • At inspirere og understøtte lærernes fokus på læreprocesser og læringsresultater.
  • At afholde klassekonferencer 2 gange årligt, hvor eventuelle tiltag koordineres på baggrund af dokumentation om læringsresultater og evaluering.
  • At tilbyde, koordinere og afholde LØFT undervisning.
  • At afholde ordblindetest og undervise ordblinde elever i LST.
  • Understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen.
  • At formidle skolens pædagogiske og didaktiske tænkning til skolens pædagogiske personale.
  • At sætte forskningsbaseret viden i spil på skolen.

 

Regnbuen vejledere:

  • Er opsøgende i forhold til egen kompetenceudvikling.
  • Kan sætte sig i spil i forhold til sparring og vejledning af kolleger, ledelse og forældre.
  • Har kendskab til inkluderende undervisning og brug af LST redskaber i undervisningen af ordblinde elever.