Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Forventninger til hjemmet

Forventninger til hjemmet

Arbejdsdag Tybjerg Privatskole

Det påhviler forældrene at overveje, om der er overensstemmelse mellem skolens og forældrenes værdier.

Helt grundlæggende forventer vi, at børnenes basale behov bliver dækket:

 • Søvn (barnet møder udhvilet)
 • Mad (morgenmad og madpakke)
 • Hygiejne (vasket og klædt hensigtsmæssigt på)
 • Helbred (medbringer tøj til aktiviteter ude og inde, tilpasset årstiden)
 • Tryghed (møder til tiden, har lavet lektier, har skoletasken i orden….)

Fravær

Det er vigtigt, at forældrene respekterer skolen som arbejdsplads for elever og ansatte og at skolen har høj prioritet i barnets tilværelse.

Det betyder bl.a. at lægebesøg, frisørtider, forlystelser og familie samvær placeres uden for skoletiden, at ferier holdes i skolens ferier og at fritidsinteresser planlægges, så skolen ikke forsømmes. Enhver anmodning om fritagelse fra skolen bør overvejes nøje.

Det forventes, at forældrene giver skolen telefonisk besked, på barnets første sygedag. Syge børn holdes hjemme. Bliver et barn sygt i løbet af skoledagen, vil skolen underrette en af forældrene, og det forventes, at forældrene hurtigst muligt for hentet barnet. Ved tilskadekomst i løbet af skoledagen, vil forældrene ligeledes bliver informeret.

Ved fravær af anden grund end sygdom skal der forudgående søges herom.
Fravær op til to dage kan bevilges af primærlærerne, mens fravær på over to dage kan bevilges af skolens ledelse.

Informationer

Det påhviler forældrene at holde skolen løbende underrettet om barnets situation samt at svare på alle henvendelser fra skolen.

Vejledning til skilsmissefamilier

Det er vigtigt for skolen at vide, under hvilke samværsordning barnet bor, hvordan barnet trives, om der er særlige forhold o.a.

Det er derfor vigtigt, at skolen informeres om:

 • Hvornår forældrene flytter fra hinanden.
 • Samværsordning
 • Skiftedage
 • Flytning
 • Evt. viden om nye samlevere.
 • Andre væsentlige informationer der gør, at skolens personale kan støtte bedst muligt.

Informationerne skal sendes på intra til lærerteamet og SFO.

Samarbejdet mellem forældre og skole vil fremover foregå ved, at begge forældre vil blive informeret via Intra, begge forældre vil blive indkaldt til forældremøder og skole/hjemsamtaler.

Informationer og generelle orienteringer vil blive sendes til begge forældre.

Skolen vil i skilsmisseforløb forholde sig neutralt, og tage udgangspunkt i barnet og barnets behov.

Konflikter

Det forventes, at forældrene aktivt medvirker til at løse de konflikter, deres barn involveres i. I hvert tilfælde vurderes det, om forældrene bør inddrage læreren i konflikter mellem elever indbyrdes.

Når barnet klager over noget i skolen, er det vigtigt, at forældrene lytter til barnet, men også overvejer, om barnets fremstilling vil svare til den voksnes – en sag kan altid ses fra flere sider.

Ring eller skriv hellere en gang for meget end en gang for lidt til læreren. Uenighed mellem skole og hjem bør drøftes, når børnene ikke hører det. Det forventes, at kritik af skolen rettes til skolen så tidligt som muligt. Ring til læreren, aftal eventuelt et møde.

I ethvert barns skoleforløb vil der opstå konflikter, og disse er med til at udvikle barnet, hvis vi voksne anviser fornuftige måder at løse konflikterne på.

Konsekvens

Hvis en elev gentagne gange groft overtræder skolens regler og anvisninger eller hvis forældre trods gentagne henstillinger ikke følger skolens regler, kan det få konsekvens for barnets fortsatte skolegang på vor skole.

Vær aktiv og engageret

Det forventes, at forældrene bakker aktivt op omkring skolen. Send kun afbud til møder og arrangementer, hvis det er tvingende nødvendigt.
Positive forældre giver positive børn.