Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Betaling

Opskrivningsgebyr

Ved opskrivning til venteliste betales et opskrivningsgebyr på kr. 200 til vores konto i Jyske bank: 5069 4160008.

Ventelistegebyr ved opskrivning til spireforløb og børnehaveklasse

På Tybjerg Privatskole bruger vi vores venteliste som arbejdsredskab i forhold til hvor mange børn vi forventer i de kommende klasser. Det er afgørende for os at vide om vi har fulde klasser, eller om der er behov for at lave et opsøgende arbejde i forhold til at få fyldt klasserne op.

Derfor beder vi jer løbende om at tage stilling til jeres barns plads på ventelisten. Dette gør vi med et årligt ventelistegebyr på kr. 250, hvor I ved betaling tilkendegiver, at I fortsat ønsker at jeres barn står på vores venteliste. Betales gebyret ikke, betragtes det derfor som en udmelding af ventelisten.

Det årlige ventelistegebyr gælder kun venteliste til børnehaveklasse/spirerforløb.

Får man ikke tilbudt en plads returneres det indbetalte beløb. Takker man nej til en plads returneres det indbetalte beløb ikke. Ventelistegebyret opkræves 1. oktober og skal betales 1. november. Er det ikke betalt inden 1. december, betragtes man som udmeldt.

Grundlaget for denne beslutning er, at vi gerne vil vide hvor mange børn der reelt er på ventelisten. Vi vil også gerne kunne give forældre med børn på venteliste et reelt billede af deres barns placering på ventelisten.

Størstedelen af ventelistepuljen vil blive overført som startbeløb til børnehaveklassens klassekasse.

Spirebetaling

Når barnet skal starte i spiregruppe i det kommende år, bliver alle forældre opkrævet spirebetaling på kr. 3.000, som bliver tilbagebetalt, når barnet starter i børnehaveklasse. Rent administrativt vil dette ske engang i september måned. Dette har vi været nødsaget til, da der har været frafald ved skolestart, blandt andet fordi man har glemt at melde barnet ud af ventelisten.
Såfremt barnet ikke starter i børnehaveklassen som forventet, tilbagebetales beløbet ikke.

Depositum

Ved optagelse på skolen betales et depositum på kr. 3.600. pr. barn, der optages efter 1. august 2017. For børn der er optaget på skolen før denne dato har depositummet været opgjort som 2 måneders skolepenge, og har som følge af vores søskenderabat derfor været lavere for efterfølgende søskende. Disse familier vil i forbindelse med det ældste barns afslutning af skolegang opleve, at skolen opkræver et forskelsbeløb mellem det indbetalte depositum vedr. barn nummer to og op til kr. 3.600. Af praktiske årsager finder denne regulering sted ved at modregne depositummet vedr. det ældste barn og forskelsbeløbet vedr. barn nummer to.

Ønsker nogen en specifik forklaring på det tilbagebetalte depositums beløb, kan kontoret til hver en tid kontaktes.

Depositum tilbagebetales ved skoleforløbets ophør, når alt materiale, som er udlånt af skolen, er afleveret, når evt. erstatning er betalt eller fratrukket, samt når evt. skyldige skolepenge er betalt eller fratrukket.

Hvis man som forældre har delt betaling og det er den ene forælder, der har indbetalt depositum, fratrækkes alle udestående poster af det indbetalte depositum. Dette gøres for bedst muligt at sikre skolens økonomi og planlægningsmuligheder.

Skolepenge

Skolepenge inkl. SFO udgør pr. 1. august 2023 fra 0.-9. klasse kr. 2.118, 50 pr. måned og betales 12 måneder årligt. For at den samlede årlige betaling pr. elev er den samme uanset årgang, opkræves der også skolepenge i juli måned for de elever, der har forladt skolens 9. klasse i juni måned.

Skolepenge betales månedsvis forud den 1. i måneden før.

Der betales fuld pris for en elev for både skole og SFO, og for efterfølgende søskende på skolen ydes søskenderabat. Ved 2. barn på skolen er der en rabat, som pr. 1. august 2023 udgør 25%. For yderligere søskende udgør rabatten 50% af skolepengene.

Priseksempel, skoleåret 2023/24
Skolepenge for 1 barn: kr. 2.118,50 pr måned
Skolepenge for 2 børn: kr. 3.707, 38 pr måned
Skolepenge for 3 børn: kr. 4.766,63 pr måned

Friplads

Familier med lav indkomst kan søge om økonomisk tilskud gennem statens ordning om fripladser. Der kan søges om nedsættelse af skolepenge incl. SFO, for et skoleår ad gangen.

Som udgangspunkt udbetales fripladstilskud fra januar til og med juni måned i det efterfølgende skoleår.

Tilskuddet kan variere fra år til år, det afhænger af fordelingssekretariatets pulje. Forældre med husstandsindkomster over kr. 295.000 om året og 1 barn, indkomster over kr. 307.000 og 2 børn, og kr. 319.000 og 3 børn skal ikke forvente at modtage støtte.

Hvert år i august bliver årets ansøgningsskema lagt på intra. Skemaet skal udfyldes og sendes til skolen i underskrevet stand. Ved fælles forældremyndighed er det vigtigt, at ansøgningen bliver underskrevet af begge forældre, for at familien kan komme i betragtning.

Ved yderligere spørgsmål kontakt kontoret.

Læs mere om fordelingsnøgler i Administrationsgrundlag for fripladstilskud.

Udmeldelse

Opsigelsesvarslet er løbende måned plus 2 måneder.
Et skoleår er inklusiv juli måned, dermed opkræves der også for juli måned, hvis man stopper til en sommerferie.