Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Betaling

Indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse eller optagelse på venteliste betales et gebyr på 200 kroner til vores konto i Jyske bank: 5069 4160008.

Depositum

Ved optagelse på skolen betales depositum på 2 måneders skolepenge.

Depositum tilbagebetales ved skoleforløbets ophør, når alt materiale, som er udlånt af skolen, er afleveret, når evt. erstatning er betalt eller fratrukket, samt når evt. skyldige skolepenge er betalt eller fratrukket.

Hvis man som forældre har delt betaling og det er den ene forælder, der har indbetalt depositum, fratrækkes alle udestående poster af det indbetalte depositum. Dette gøres for bedst muligt at sikre skolens økonomi og planlægningsmuligheder.

Skolepenge

Skolepenge inkl. SFO/Klub udgør pt. fra 0.-9. klasse 1.800 kroner pr måned og betales 12 måneder årligt.

Skolepenge betales månedsvis forud den 1. i måneden før. Skolepengene pristalsreguleres med 2% om året pr. 1. august. Fra 1. august 2017 udgør prisen derfor 1.836 kroner pr måned og fra 1. august 2018 udgør den 1.873 kr.

Der betales fuld pris for en elev for både skole og SFO/Klub, for efterfølgende søskende på skolen ydes søskenderabat. Ved 2. barn på skolen er der en rabat, som pt. udgør 50% og falder med 5 procentpoint om året indtil den udgør 25%. Denne søskenderabat udgør 45% pr. 1. august 2017. For yderligere søskende udgør rabatten 50% af skolepengene.

Priseksempel skoleår 2016/17
Skolepenge for 1 barn: 1.800 kroner pr måned
Skolepenge for 2 børn: 2.700 kroner pr måned
Skolepenge for 3 børn: 3.600 kroner pr måned

Priseksempel skoleår 2017/18
Skolepenge for 1 barn: 1.836 kroner pr måned
Skolepenge for 2 børn: 2.846 kroner pr måned
Skolepenge for 3 børn: 3.764 kroner pr måned

Friplads

Familier med lav indkomst kan søge om økonomisk tilskud gennem statens ordning om fripladser. Der kan søges om nedsættelse af skolepenge incl. SFO/Klub, for et skoleår ad gangen.

Som udgangspunkt udbetales fripladstilskud fra januar til og med juni måned i det efterfølgende skoleår.

Tilskuddet kan variere fra år til år, det afhænger af fordelingssekretariatets pulje. Forældre med husstandsindkomster over 295.000 kroner om året og 1 barn, indkomster over 307.000 kroner og 2 børn, og 319.000 kroner og 3 børn skal ikke forvente at modtage støtte.

Hvert år i august bliver årets ansøgningsskema lagt på intra. Skemaet skal udfyldes og sendes til skolen i underskrevet stand. Ved fælles forældremyndighed er det vigtigt, at ansøgningen bliver underskrevet af begge forældre, for at familien kan komme i betragtning.

Ved yderligere spørgsmål kontakt kontoret.

Læs mere om fordelingsnøgler i Administrationsgrundlag for fripladstilskud.