Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Betaling

Indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse eller optagelse på venteliste betales et gebyr på 200 kroner til vores konto i Jyske bank: 5069 4160008.

Depositum

Ved optagelse på skolen betales et depositum på 3.600 kr. pr. barn, der optages efter 1. august 2017. For børn der er optaget på skolen før denne dato har depositummet været opgjort som 2 måneders skolepenge, og har som følge af vores søskenderabat derfor været lavere for efterfølgende søskende. Disse familier vil i forbindelse med det ældste barns afslutning af skolegang opleve, at skolen opkræver et forskelsbeløb mellem det indbetalte depositum vedr. barn nummer to og op til 3.600 kr. Af praktiske årsager finder denne regulering sted ved at modregne depositummet vedr. det ældste barn og forskelsbeløbet vedr. barn nummer to.

Ønsker nogen en specifik forklaring på det tilbagebetalte depositums beløb, kan kontoret til hver en tid kontaktes.

Depositum tilbagebetales ved skoleforløbets ophør, når alt materiale, som er udlånt af skolen, er afleveret, når evt. erstatning er betalt eller fratrukket, samt når evt. skyldige skolepenge er betalt eller fratrukket.

Hvis man som forældre har delt betaling og det er den ene forælder, der har indbetalt depositum, fratrækkes alle udestående poster af det indbetalte depositum. Dette gøres for bedst muligt at sikre skolens økonomi og planlægningsmuligheder.

Skolepenge

Skolepenge inkl. SFO/Klub udgør pr. 1. august 2020 fra 0.-9. klasse 1.948 kroner pr. måned og betales 12 måneder årligt. For at den samlede årlige betaling pr. elev er den samme uanset årgang, opkræves der også skolepenge i juli måned for de elever, der har forladt skolens 9. klasse i juni måned.

Skolepenge betales månedsvis forud den 1. i måneden før. Skolepengene pristalsreguleres med 2% om året pr. 1. august. Fra 1. august 2021 udgør prisen derfor 1.987 kroner pr. måned.

Der betales fuld pris for en elev for både skole og SFO/Klub, og for efterfølgende søskende på skolen ydes søskenderabat. Ved 2. barn på skolen er der en rabat, som pr. 1. august 2020 udgør 30% og falder med 5 procentpoint om året indtil den udgør 25%. For yderligere søskende udgør rabatten 50% af skolepengene.

Priseksempel, skoleåret 2020/21
Skolepenge for 1 barn: 1.948 kroner pr måned
Skolepenge for 2 børn: 3.312 kroner pr måned
Skolepenge for 3 børn: 4.286 kroner pr måned

Priseksempel, skoleåret 2021/22
Skolepenge for 1 barn: 1.987 kroner pr måned
Skolepenge for 2 børn: 3.477 kroner pr måned
Skolepenge for 3 børn: 4.470 kroner pr måned

Friplads

Familier med lav indkomst kan søge om økonomisk tilskud gennem statens ordning om fripladser. Der kan søges om nedsættelse af skolepenge incl. SFO/Klub, for et skoleår ad gangen.

Som udgangspunkt udbetales fripladstilskud fra januar til og med juni måned i det efterfølgende skoleår.

Tilskuddet kan variere fra år til år, det afhænger af fordelingssekretariatets pulje. Forældre med husstandsindkomster over 295.000 kroner om året og 1 barn, indkomster over 307.000 kroner og 2 børn, og 319.000 kroner og 3 børn skal ikke forvente at modtage støtte.

Hvert år i august bliver årets ansøgningsskema lagt på intra. Skemaet skal udfyldes og sendes til skolen i underskrevet stand. Ved fælles forældremyndighed er det vigtigt, at ansøgningen bliver underskrevet af begge forældre, for at familien kan komme i betragtning.

Ved yderligere spørgsmål kontakt kontoret.

Læs mere om fordelingsnøgler i Administrationsgrundlag for fripladstilskud.