Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Indsatsmål

Indsatsmål 20:24

I november 2020 vedtog bestyrelsen en ny Strategiplan – ‘Tybjerg 20:24’. Strategiplanen indeholder fem indsatsmål, som vi ønsker realiseret med udgangen af 2024.

Vi har valgt at arbejde videre med fire af de eksisterende indsatsmål fra Strategiplanen 2020, da disse fortsat giver stor værdi i arbejdet med vores skole. Det eksisterende indsatsmål 2 er godt på vej til at være implementeret i skolens hverdag og er derved erstattet med et nyt mål, som har fokus på inddragelse af FNs 17 verdensmål i undervisningen. Hvert af målene er uddybet i punkterne nedenfor.

I handlingsplanen har vi stillet handlinger op for hvert af de fem indsatsmål.

 • Omfanget og udbuddet af udeskoleundervisning udbygges under hensyntagen til muligheder og begrænsninger i skolens råderum
 • I løbet af et skoleår har alle elever på alle klassetrin mindst 8 gange oplevet et kvalificeret undervisningsforløb udendørs efter konceptet for udeskole
 • I løbet af et skoleår oplever alle elever mindst 4 gange at deltage i ekskursioner mv., som bidrager med viden og oplevelser om samfundet udenfor skolens ‘matrikel’
 • Modellen for niveaudelt undervisning på Tybjerg Privatskole skal fastlægges og udbygges i den takt, ressourcerne kan række
 • Der skal mindst være niveaudeling i dansk og matematik i indskolingen i alle årene
 • Der skal mindst være niveaudeling i dansk og matematik på mellemtrin og udskoling fra skoleåret 2018/2019
 • Metoderne for struktur i undervisningen, der anvendes på Tybjerg Privatskole i tillæg til niveaudelt undervisning, skal beskrives og implementeres i den takt, ressourcerne kan række
 • Alle forældre og medarbejdere har en klar kommunikation om forventninger og udbud for den niveaudelte undervisnings omfang, samt overblik over hvilke øvrige strukturelle metoder, der gælder for organiseringen af undervisningen på det enkelte klassetrin
 • Vi har et stærkt medarbejderhold, der sætter helheden over individet og bringer ressourcer i spil i stedet for at se begrænsninger
 • Medarbejderne arbejder aktivt for at inddrage forældre, der tilbyder at bidrage til undervisningen eller klassens sociale liv
 • Vi styrker medarbejdernes efteruddannelse og arbejdsmotivation ved at tænke alternativt inden for vores begrænsede økonomiske råderum
 • Nye forældre på skolen oplever at blive godt modtaget af den eksisterende forældrekreds
 • I løbet af et skoleår bidrager mere end 80% af skolens forældre aktivt i opgaver, der understøtter skolens udvikling og drift
 • Skolens kommunikationskanaler over for forældre og omverdenen skal styrkes
 • Der skal være planer for udbygning af skolens bygninger og udendørsarealer som er gældende både på kort sigt (1-3 år) og længere sigt
 • Der skal optimeres på skolens ressourceforbrug til el, vand og varme mv. gennem indsatser der afvejer økonomiske og miljømæssige forhold
 • Der skal være en dynamisk plan for større vedligeholdelsesopgaver og en metodik, der sikrer en effektuering af mindre opgaver, som bidrager til en god oplevelse af skolens fremtræden