Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Handlingsplan

Handlingsplan

I marts 2016 vedtog bestyrelsen Strategiplanen ”Tybjerg 20:20”. Den aktuelle udgave af strategiplanen incl. opfølgning kan ses under punktet om generalforsamling. Strategiplanen indeholder fem indsatsmål, som vi ønsker realiseret inden udgangen af 2020. Indsatsmålene er uddybet på siden Indsatsmål 20:20.

Bestyrelsen har udarbejdet en handlingsplan over konkrete handlinger, der i løbet af 2017 kan bidrage til at indsatsmålene indfris.

Hvert år i 4. kvartal udarbejder bestyrelsen handlingsplanen for det nye kalenderår.

Handlingerne i den aktuelle plan er uddybet i punkterne nedenfor.

HANDLINGER I 2017

1.2 – Der etableres en prioriteret ønskeliste over anskaffelser, forbedringer, forløb, forberedelsesopgaver mv., der kan sikre mere udeskole her og nu. Flest mulige ønsker indfris ved hjælp af skolens forældre

1.3 – Udarbejde katalog over alle de kontakter og lokationer, der via forældre og andre netværk kan inddrages/bringes i spil (gratis/billigt) og bidrage med værdifuld udeskoleundervisning

HANDLINGER I 2017

2.1 – Etablere en tværgående arbejdsgruppe med forældre, medarbejdere, ledelse m.fl., der laver en analyse af mulighederne for at udbygge den niveaudelte undervisning

2.2 – Der udarbejdes en plan for sammenhæng mellem formål/forventet udbytte og sammenhæng til ressourcetræk ved valg af mix af strukturelle metoder for organisering af skolens undervisning

2.3 – De strukturelle metoder for undervisning for hver enkelt klassetrin præsenteres på hjemmesiden

HANDLINGER I 2017

3.2 – Vi skal have udarbejdet et tillæg til ansættelseskontrakterne, der beskriver en gensidig forventningsafstemning omkring udlevelse af skolens værdigrundlag mv.

3.3 – Vi skal iværksætte alternative forslag til efteruddannelse og teambuilding mv., der kan motivere vores medarbejdere

HANDLINGER I 2017

4.2 – Forældre- og kommunikationsudvalget ajourfører fortløbende katalog over forældrenes kompetencer og deres motivation for at bidrage aktivt til skolen. Nye forældre på skolen besvarer kompetenceskema ved indmeldelse

4.3 – Vi skal fortsat styrke bestyrelsens kommunikation, så det er tydeligt, hvilke steder forældrene kan deltage og bidrage aktivt. Det skal desuden tydeliggøres hvilke forventninger vi har til forældrenes engagement. Vi udviser en høj grad af åbenhed om bestyrelsens arbejde

4.6 – I forlængelse af skolens kommunikationsstrategi løses de 6-8 åbentstående opgaver, der er beskrevet sidst i strategien

4.7 – Forældre- og kommunikationsudvalget indkalder til en årlig PR workshop for at inddrage flere forældre i skolens kommunikationsindsatser

HANDLINGER I 2017

5.1 – Vi skal udarbejde en fysisk helhedsplan over udbygning af skolens bygninger og udendørsarealer indenfor 1-3 år og på længere sigt

5.2 – Vi skal have etableret et dynamisk værktøj, der holder styr på større vedligeholdelsesopgaver og mindre dagligdags forbedringer, som onsdagsholdet m.fl. kan benytte som arbejdsredskab. Herunder ønskes også en beskrivelse af gode forretningsgange for samarbejdet mellem lønnede, frivillige og eksterne parter

5.3 – Vi skal have iværksat en afdækning af energioptimeringstiltag og prioriteret indsatser på kort og længere sigt